120311 BKB maintenance 01

120311 BKB maintenance 01