120311 BKB maintenance 03

120311 BKB maintenance 03