120311 BKB maintenance 04

120311 BKB maintenance 04